Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Onderstaande leden van A.S.V. Celeritas nodigen hierbij alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 5 juli 2022 om 19.00 uur.
De vergadering wordt gehouden in de kantine van onze vereniging.

Agenda
1. Opening door de interim-voorzitter

2. Vaststellen benodigd aantal aanwezigen
Indien niet het benodigde aantal leden aanwezig is om te komen tot stemming, wordt deze vergadering gesloten en direct weer heropend als zijnde een nieuwe vergadering.

3. Benoeming Algemeen Bestuur Celeritas.
Na het aftreden van het vorige Algemeen Bestuur op 18 mei jl. hebben onderstaande leden zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie.
* Als voorzitter wordt voorgedragen Frank Sander
* Als secretaris wordt voorgedagen Dick Icke
* Als penningmeester wordt voorgedragen Rob Veenis
* Als algemeen bestuursleden worden voorgedragen Ed Mahn en Remco Merkus.

Vanuit de vereniging kunnen andere leden zich ook kandidaat stellen.
U kunt dit uiterlijk zeven dagen voor deze ALV (dus voor 29 juni) doen via het emailadres bestuur@celeritas.nl.
Kandidaatstelling tijdens deze ALV is ook mogelijk, doch slechts na goedkeuring hiervan door de meerderheid van de dan aanwezige leden op deze vergadering.

4. Sluiting van de vergadering

Frank Sander, Ed Mahn, Remco Merkus, Dick Icke en Rob Veenis.