Print this Pagina

Agenda 2017-2018

Het Petanque Afdelingsbestuur (PAB) nodigt de leden van de afdeling Petanque

van A.S.V. Celeritas uit voor de jaarlijkse Petanque Afdelings Vergadering 2017-2018 (PAV) op dinsdagmiddag 27 februari a.s. in de kantine van A.S.V. Celeritas.

Aanvang:14.45 uur.

Agenda van de vergadering

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Vaststelling van de Notulen van de Petanque Afdelings Vergadering van 12 juli 2016

4. Jaarverslag van de afdelingssecretars.

5. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar: Marian Parent

  • Toetredend als secretaris: Arnold Kroon

6. Concept Afdelingsbegroting van de penningmeeter.

7 Visie 2018-2023

  • In de visie wordt gekozen voor 16 binnenbanen.

  • PAB vraagt de leden om hier hun akkoord aan te geven. Alleen dan kan het serieus door het Algemeen bestuur opgepikt worden en kan de afdeling doorbouwen.

8 Rondvraag.

9 Sluiting door de voorzitter.

Toelichting:

Ad 1 Indien bij de opening van de vergadering niet het vereiste aantal leden (1/3) aanwezig

is zal de vergadering worden gesloten. Vervolgens zal de 2e vergadering aanvangen om

15:00 uur.

Van de onder 4, 6 en 7 genoemde agenda punten treft u stukken aan als bijlage bij deze

uitnodiging.

Voor leden welke niet via internet van deze uitnodiging kennis hebben kunnen nemen zijn de

stukken opvraagbaar bij het secretariaat of voorafgaande aan de vergadering.

Na afloop van de vergadering zal er voor alle aanwezigen een drankje beschikbaar zijn.

Permanent link to this article: https://www.celeritas-petanque.nl/index.php/pab-info/petanque-afdelingsvergadering-2017-2018/agenda/