Nieuwsbrief van Algemeen Bestuur, december 2021

Het Algemeen Bestuur van Celeritas wil via deze nieuwsbrief alle leden op de hoogte brengen van de activiteiten die het bestuur in het afgelopen jaar hebben beziggehouden.

· er is uitgebreid gesproken over een mogelijke uitbreiding van de kantine;
een uiteindelijke offerte was van een dermate hoog bedrag (€ 72.000, =) dat vooralsnog wordt afgezien van het voornemen en dit punt wordt in 2022 weer opgepakt;

· er zijn vele uren besteed aan de aanpassing/vernieuwing van de statuten van onze vereniging (mede met hulp van een van onze petanqueleden);
de statuten zijn voorgelegd aan een notaris en aan de afdelingsbesturen. Naar aanleiding van diverse opmerkingen zal dit punt in januari 2022 weer opgepakt worden;

· er zijn diverse gesprekken geweest aangaande een aanpassing van het terrein rond onze vereniging, mede in samenspraak met de naastliggende tennisvereniging;
de huidige status is dat het bestuur wacht op een voorstel vanuit het bestuur van de petanque;

· er zijn een drietal bijeenkomsten geweest tussen de 3 besturen van Celeritas (Algemeen Bestuur, bestuur Korfbal en bestuur Petanque);
een van de bespreekpunten tussen deze 3 besturen was het rookvrij maken van ons sportterrein. Medio 2022 zal hier uitwerking aan gegeven worden;

· ook zijn er diverse gesprekken gevoerd betreffende de websites van onze vereniging en gestreefd wordt ook daar begin 2022 uitwerking aan te geven.

En dan: VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Het bestuur van de afdeling korfbal is in de gelukkige omstandigheid dat zij nu een volledig bestuur heeft.
Dit geldt echter niet voor het Algemeen Bestuur (een vijfde lid zou zeer welkom zijn) en het bestuur van de petanque (na het aftreden van de voorzitster moet daar toch op korte termijn versterking komen!).

Voorts is er sinds kort een Complex Commissie, een groep leden die de staat van ons gebouw en terrein gaat onderhouden. Tevens zal een inventarisatie van het groot onderhoud door deze commissie gemaakt worden. Deze groep zoekt nog een persoon die zich voornamelijk wil richten op de elektra in het gebouw.
Naast de vrijwilligers die altijd nodig zijn voor de kantine, zijn er nog vier schoonmaakploegen (elke ploeg is eenmaal in de vier weken aan de beurt) die alle aan uitbreiding toe zijn. De schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw worden voor diverse vrijwilligers steeds zwaarder (er zal zeker een nieuwe ramenlapper/ster nodig zijn).

Eenieder die zich geroepen voelt een van de posities binnen de vrijwilligersgroep in te nemen, neem gerust contact op met de huidige betrokken leden of stuur een mail naar bestuur@celeritas.nl.

Tot slot,
wij wensen alle leden van Celeritas
heel prettige feestdagen
en vooral weer een gezond en sportief 2022

ps. aan alle vrijwilligers van Celeritas:
check binnenkort je mail!