Terug naar Competities

Algemeen Competitiereglement ASV Celeritas Pétanque

1.        Interne competities

De Technische Commissie Pétanque (TCP) organiseert jaarlijks drie interne competities.              
Te weten:
– Tête à Tête (TAT)
– Tripletten (TRIPS)
– Doubletten (ICD)

Inschrijving en poule-indeling
Om deel te kunnen nemen aan een competitie dient men zich in te schrijven op het daarvoor bestemde formulier op het publicatiebord. Aankondiging voor         inschrijving gebeurt via het mededelingenbord als ook via Facebook en onze site. Inschrijving doet men via het mededelingenbord of bericht naar de TCP.
Hierbij kan men de keuze maken of men wil deelnemen aan de middagcompetitie of de avondcompetitie.

De TCP maakt, na de inschrijving, bekend uit hoeveel poules een competitie zal bestaan. 
De poule-indeling geschiedt door middel van een loting, die wordt uitgevoerd door minimaal 2 personen waarvan tenminste één van de TCP.

Voor alle competities wordt, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, door de TCP een speelschema opgesteld, in één of meerdere poules. De finale wordt gespeeld door de hoogst eindigende teams/spelers ( gebruikelijk is 4 teams bij ICD en Trips en 8 spelers bij TAT).

ICD
De ICD wordt in de periode januari tot en met april gespeeld.
De finale wordt, afhankelijk van de agenda, eind april op zondag gespeeld. De ICD is een binnen competitie. De finale zal ook binnen worden gespeeld.

TAT
De TAT wordt in de periode mei tot en met augustus gespeeld.
De TAT is een buiten competitie. De speler die de toss wint mag beginnen en heeft keuze uit alle buitenbanen.
De finale wordt afhankelijk van de agenda op een zondag begin september (in principe) buiten gespeeld.

TRIPS
De TRIPS worden in de periode september tot en met december gespeeld.
De finale wordt afhankelijk van de agenda op een zondag begin januari gespeeld. De TRIPS is een binnen competitie.

Clubkampioenen en allround-clubkampioenschap
Na iedere competitie is er per discipline een clubkampioen.
Voor de middag competitie en voor de avond competitie een eigen kampioen.

Aan het einde van ieder speeljaar worden, na de tripletten finale, op de PLV de Allround Clubkampioenen bekend gemaakt, één bij de middagcompetitie en één bij de avondcompetitie.
De allround kampioen van Celeritas is de speler die:

  • Door het spelen van de interne competities het hoogst aantal punten heeft verzameld.
  • Als twee spelers gelijk eindigen, bepaalt het resultaat van de TAT-competitie de eindstand.
  • Het is niet noodzakelijk om aan alle drie de interne competities deel te nemen.


Naast de Celeritas wisselbeker is aan het clubkampioenschap een extra prijs verbonden. Het is uiteindelijk een individueel kampioenschap.
Per discipline wordt een waardering toegekend aan de acht hoogst geplaatste spelers volgens de onderstaande tabel.

Het resultaat van de TAT competitie weegt zwaarder dan het resultaat in de ICD competitie.
Het resultaat van de ICD competitie weegt zwaarder dan het resultaat in de TRIPS competitie.

PUNTENWAARDERING PER DISCIPLINE
STANDT A TI C DTRIPS
11009080
2908070
3807060
4706050
5605040
6504030
7403020
8302010


Speeltijden en wedstrijdbanen
Interne competitiewedstrijden mogen op alle vrije speeldagen gespeeld worden.  Als echter op een gewenste speeldag een (intern) toernooi of een andere bijzondere activiteit wordt georganiseerd, dan mag er geen competitie gespeeld worden.

Voor de binnen competities geldt dat er per speelronde vier banen gebruikt mogen worden. Indien er banen vrij blijven mogen deze ook worden gebruikt voor een competitiewedstrijd.
Voor het spelen van competitiewedstrijden dient men zich te registreren op het wedstrijdbord.
Wedstrijden voor de buitencompetities mogen op alle buitenbanen.

Voor de finaledag van een buitencompetitie wijst de TCP de bakken aan waarop deze finale gespeeld gaat worden. Deze toewijzing is bindend. 

Wedstrijdafspraken en competitieverzuim
Deelnemers aan een competitie maken zelf een afspraak met een ander team in hun poule wanneer de wedstrijd wordt gespeeld.
Om een afspraak voor een competitiewedstrijd te kunnen maken kan een deelnemer zich tot een van de TCP leden wenden om een telefoonnummer of e-mailadres te verkrijgen. Door deel te nemen aan een interne competitie verleent een speler automatisch toestemming dat zijn/haar telefoonnummer/e-mailadres verstrekt kan worden aan mededeelnemers. Deze privé gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden om een afspraak te maken. NIET, zonder toestemming, voor privédoeleinden gebruiken of doorgeven aan anderen.    

Een team dat, als een afspraak al is gemaakt, zonder afbericht niet op komt dagen verliest die wedstrijd met 7-13. Indien er sprake is van overmacht kan er van deze regel worden afgeweken. Dit ter beoordeling van de TCP.

Als twee teams niet tot overeenstemming kunnen komen omtrent het spelen van een wedstrijd (datum, tijd en baan), dan beslist de toss over de speeldag of speeltijd en de baan.
Als men er toch niet uitkomt, dan beslist de TCP.                                   

Van een team/speler dat zich terugtrekt uit een competitie worden alle gespeelde wedstrijden geannuleerd tenzij die equipe al meer dan 50% van alle te spelen wedstrijden heeft afgewikkeld.
Toelichting: bij 10 te spelen wedstrijden is dat dus 6 wedstrijden, bij 11 te spelen wedstrijden is dat ook 6, bij 12 te spelen wedstrijden is meer dan de helft dus 7.
De resultaten van de al gespeelde partijen blijven in dat geval staan. De overige, niet meer gespeelde, partijen worden als verliespartij (7-13 ) bij het team/speler dat zich terugtrekt en als winstpartij (13-7) bij de tegenstanders  genoteerd.

Als een equipe zich terugtrekt nadat er 50 %  of minder wedstrijden zijn gespeeld, dan worden alle uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden uit de stand verwijderd. 

Als bij het bereiken van de sluitingsdatum van de competitie niet alle partijen zijn gespeeld, zullen alle openstaande uitslagen als verlies (7-13) worden genoteerd voor beide partijen, tenzij aantoonbaar dit niet aan één van de partijen verwijtbaar is.

Als een equipe een wedstrijd staakt zonder geldige reden (dit ter beoordeling van de TCP) gaat voor dit team de partij met 7-13 verloren.

Onderling Resultaat (OR) vs saldo
Bij alle interne competities gaat bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten, het puntensaldo voor onderling resultaat. Volgorde is dus: aantal gewonnen wedstrijden, puntensaldo, onderling resultaat.

Invallers
In geval van ziekte, blessures, privéomstandigheden mag er, zowel bij de ICD als bij de TRIPS competitie, met een invaller/vervanger gespeeld worden. Dit ter beoordeling van de TCP.
Deze invaller mag niet al bij een ander team zijn ingedeeld.

Invallers op de finaledag
Op de finaledag mag iedere speler die niet geplaatst is voor de finale als invaller fungeren bij het verhinderd zijn van een deelnemer. De behaalde punten voor het allround kampioenschap worden in dit geval gedeeld met de speler die zich afgemeld heeft. Dit geldt voor de TRIPS en de ICD, niet voor de TAT.
Er mag maximaal één speler vervangen worden. Zijn twee spelers verhinderd voor de finale dan wordt het team uitgesloten voor de finale en het eerst volgende team in de eindrangschikking van de poule uitgenodigd om de finale te spelen.

Verzuim op de finaledag
Als men inschrijft voor een interne competitie waarvan de finaledag bekend is, geeft de speler impliciet aan dat hij op de finaledag kan spelen, of voor een geldige invaller kan zorgen.
Als er met een invaller op de finaledag wordt gespeeld, delen de invaller en de speler waarvoor ingevallen wordt de behaalde punten voor het all-roundkampioenschap.

Indien een compleet team, zonder geldige reden, (dit ter beoordeling van de TCP en/of wedstrijdleiding) afziet van deelname aan een finaledag dan zal het  eerst volgende team in de eindrangschikking van desbetreffende poule, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de finaledag.

De behaalde punten, die mee tellen voor het allround clubkampioenschap, zullen dan ook aan het invallende team worden toegekend.

Een afbericht kan alleen geldig zijn als dit aan de competitieleider of een lid van de TCP wordt gedaan. Een afbericht aan enig ander is niet geldig.

Slecht weer bij een buiten competitie
Bij de buitencompetities is het mogelijk dat wedstrijden, door de weersomstandigheden niet kunnen beginnen of moeten worden gestaakt.

Als het onweert en/of bliksemt is het verboden buiten te spelen.

Bij regen of slecht weer is het te allen tijde, ter beoordeling aan de competitieleider of de TCP of er binnen gespeeld mag worden.

Daarnaast geldt het volgende:

  • Als het bij aanvang van een competitiewedstrijd slecht weer is, dan mag de wedstrijd in de hal gespeeld worden, mits beide teamleiders het hiermee eens zijn. Is dit niet het geval dan kan er op dat moment een andere afspraak gemaakt worden,
  • Als een wedstrijd door slechte weersomstandigheden gestaakt wordt, mag de wedstrijd in de hal worden vervolgd, mits beide teamleiders het hiermee eens zijn. Is dit niet het geval, dan wordt uiterlijk na 30 minuten opnieuw overlegd.  Als de weersomstandigheden dan nog slecht zijn, dan geldt wat hierboven onder het eerste punt is vermeld.


2.        Externe (district) competities

Onder externe competities vallen alle kampioenschappen en competities die door de NJBB of door het district Noord-West worden georganiseerd.

Inschrijven, inschrijfgeld, terugtrekken en licentie
Opgaven en inschrijvingen geschieden door tussenkomst van de TCP.

De vereniging zorgt tenminste drie weken voor de uiterste inschrijfdatum voor een inschrijfformulier op het publicatiebord in de kantine en wordt ook op de website tenminste drie weken van tevoren aangekondigd.

Voor iedere equipe die inschrijft voor een externe competitie betaalt de vereniging het inschrijfgeld.

Om te mogen inschrijven voor een externe competitie moeten de leden van een team primair lid zijn van Celeritas (en dus ook van de NJBB) en zodoende over een geldige licentie beschikken. De deelnemende spelers dienen hun licentie te laten scannen bij de wedstrijdleider van de competitie. Hiervoor dient men de NJBB app op de mobiele telefoon te downloaden en een NJBB account aan te maken.

Als een team dat al ingeschreven is voor een competitie zich later toch terugtrekt wordt de door het district opgelegde boete aan de vereniging op het desbetreffende team verhaald.

Invallers/vervangers bij een externe competitie

Indien een team een invaller (voor één keer) of een vervanger (voor de hele competitie) nodig heeft dient de captain van het team een invallers/vervangers formulier in te vullen en bij de WL van de competitie te overleggen. Dit formulier is te downloaden op de site vande NJBB. De TCP dient hierover geïnformeerd te worden en wil  hierbij ook behulpzaam zijn.
 

3.        NPC

Naast de interne en externe competities geeft Celeritas aan de leden de gelegenheid om deel te nemen aan de Nationale Competitie Pétanque: De NPC
Alle leden met een geldige Celeritas/NJBB licentie kunnen zich inschrijven.
Dit geschiedt door middel van een intekenlijst op het publicatiebord in de kantine in de periode van april t/m juni. Tevens wordt de inschrijfmogelijkheid aangekondigd via de website.
De definitieve teamindeling wordt in overleg met spelers en trainer bekend gemaakt in augustus.

Als er in een jaar meer spelers zich aanmelden dan er plaats is in twee teams dan gaat de TCP/PAB de mogelijkheid om een 3e team in te schrijven onderzoeken.

Uitgangspunten voor NPC 1

1)  Het 1e team is een prestatieteam, resultaat staat voorop.
Dit kan gevolgen hebben voor de opstelling.
2)  Trainen op de donderdag voorafgaande aan de competitiedag is verplicht. Bij niet trainen 1e partij reserve. De training voorafgaande aan de wedstrijden wordt verzorgd door een gediplomeerde trainer. Aan de andere trainingen zal door het team zelf (per toerbeurt?) inhoud gegeven moeten worden.
3)  Alle teamleden zouden bereid moeten zijn om met alle andere teamleden samen te spelen. Wel voorkeuren natuurlijk maar geen blokkades.
4)  Alle teamleden zijn in principe bij alle wedstrijden aanwezig muv ziekte, vakantie en overmacht en zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.
5)  De opstelling voor de 1e partij wordt door het team (aanvoerder) bepaald waarbij de trainer op de training eventueel zijn advies hierover kan geven.

Tevens wordt gestimuleerd om, voorafgaand aan de competitie, een trainingswedstrijd te spelen tegen een andere vereniging of gezamenlijk in te schrijven voor een toernooi.

Spelers die zich hebben opgegeven voor het 2e en eventuele 3e team spelen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, het speelsysteem dat aangedragen wordt door de TCP. Dit houdt in dat in principe alle leden van dit team evenveel partijen spelen.

Trainingen
Voor trainingen aan de NPC selectie wordt door het Pétanquebestuur (PAB) een gediplomeerde trainer aangesteld die de trainingen op de donderdag voorafgaand aan een NPC wedstrijd verzorgt .
Deze trainer krijgt een vergoeding, die het PAB met de trainer afspreekt en in het jaarverslag wordt verantwoord.

Naast de training voor de NPC selectie wordt iedere donderdag een open training gegeven, waarbij alle leden van Celeritas welkom zijn.

Ledenwerving
Vanuit de vereniging worden in principe geen initiatieven ontplooid om spelers van andere verenigingen aan te trekken.

Als spelers van een andere vereniging aangeven bij Celeritas te willen spelen, dan wordt er in ieder geval geen toezegging gedaan m.b.t. een eventuele plaats in de selectie voor het 1e of 2e team.
Spelers van andere verenigingen die lid willen worden van Celeritas zijn welkom op alle speeldagen. Ter kennismaking mogen zij maximaal op 4 speeldagen meedoen.
Daarna besluiten om lid te worden of weg te gaan.

Om mee te mogen doen aan de NPC dient de overschrijving als primair lid naar Celeritas in september rond te zijn en bevestigd door de bond waarbij de overschrijvingskosten voor rekening van de speler komen. Tussentijds kan dit ook in januari.

Nieuwe leden
Nieuwe spelers die zich aanmelden kunnen, ter kennismaking, een lidmaatschap aan gaan voor een bedrag van € 15,00. 

Hiervoor krijgen de nieuwe leden toegang tot een basistraining bestaande uit een 8-weekse cursus, (twee maanden) en kunnen intussen en aansluitend aan alle interne toernooien en speeldagen  meedoen voor de duur van drie maanden.
Daarna besluiten om primair lid te worden of weg te gaan.